Kasutustingimused

Siin on teie teenuse kasutustingimused. Palun lugege need hoolikalt läbi enne teenuse kasutamist.

BC.EE teenuse kasutustingimused

Tere tulemast BC.EE-sse!

EQ Computer OÜ, registrikood 10129781, edaspidi „EQ Computer“, pakub teile oma teenuseid vastavalt järgmistele teenusetingimustele, mida võime igal ajal täiendada. Need teenusetingimused kehtivad BC.EE tasuta e-posti teenuse puhul. Veebisaidi kasutustingimuste mis tahes muudatused jõustuvad nende postitamise hetkel siinsel veebiaadressil.

1 Teie registreerimiskohustused

BC.EE teenuseid kasutades nõustute tegema järgmist:

1.1 esitama enda kohta tõest, täpset ja täielikku teavet, nagu on registreerimisvormil nõutud;

1.2 haldama ja koheselt värskendama oma registreerimisandmeid, et need oleksid tõesed, täpsed ja täielikud. Kui esitate teavet, mis ei ole tõene, täpne ega täielik, on EQ Computeril õigus teie konto ajutiselt või lõplikult sulgeda ja keelduda edaspidisest koostööst. EQ Computeri teenuseid kasutades vastutate ise oma parooli ja konto konfidentsiaalsuse eest ning vastutate täielikult kõikide parooli või kasutajakonto alusel tehtud toimingute eest;

1.3 viivitamata teatama EQ Computerile oma parooli loata kasutamisest või muust turvarikkumisest;

1.4 veenduma iga seansi lõpus, et olete oma kasutajakontolt välja logitud. EQ Computer ei vastuta tekkinud kahjude või kulude eest, mis ei vasta punktis 6 sätestatud nõuetele.

2 Teenused BC.EE Mail

2.1 Et liituda tasuta teenusega BC.EE Mail ning saada õigus piiramatus koguses kasutada postkasti selle kindlaksmääratud mahu, saatmispiirangute ja reklaami sisuga (vastavalt punktile 7.1), on vaja täita registreerimisvorm.

3 BC.EE Mail eest tasumine

3.1 BC.EE Mail teenus on tasuta ega nõua täiendavat tasumist.

4 Teenuse pikendamine

4.1 EQ Computeri tasuta teenus BC.EE Mail on tähtajatu.

5 Tingimustega nõustumine

Teenuse kasutamisel sõlmite kauglepingu EQ Computer OÜ-ga ja nõustute, et:

5.1 EQ Computer ei vastuta kasutaja sidevahetuse või isikupärastatud sätete ajakohasuse, kustutamise, puuduliku esitamise või suutmatuse eest neid salvestada;

5.2 teie vastutate teenusele juurdepääsu saamise eest, mis võib sõltuda ka maksetest kolmandale osapoolele (näiteks teie koduinterneti pakkujale või mobiilse internetiteenuse pakkujale);

5.3 EQ Computer ei vastuta sisu eest, mida te sisestate, edastate e-posti teel või teete muul viisil teenuse kaudu kättesaadavaks. Te mõistate, et teenuse kasutamisel võite kokku puutuda solvava, kohatu või küsitava väärtusega sisuga. EQ Computer ei vastuta kuidagi sisu eest, vaatamata võimalikele sisu vigadele või puudustele, ega kahjumi või kulude eest, mis on põhjustatud teenuse kaudu postitatud, e-posti teel edastatud, esitatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud sisust.

5.4 Nõustute teenuse kasutamisel mitte tegema järgmist:

5.4.1 sisestama, saatma ja/või edastama e-kirju, esitama või muul viisil kättesaadavaks tegema mis tahes sisu, mis on ebaseaduslik, solvav, ähvardav, piinav, kiusav, laimav, vulgaarne, ropp, haavav, viha täis – kui see võib tekitada pretensioone rassistlikel, etnilistel või muudel sarnastel põhjustel, ega ka sisu, mis rikub inimeste privaatsusõigusi;

5.4.2 kedagi diskrimineerima, sealhulgas rassi, nahavärvuse, etnilise kuuluvuse, vähemuse jms alusel;

5.4.3 kuritarvitama mis tahes füüsilise või juriidilise isiku nime või esitama eksitavat teavet oma seotuse kohta mõne füüsilise või juriidilise isikuga;

5.4.4 võltsima või manipuleerima isiku tuvastamist võimaldavat teavet või varjama teenuse kaudu edastatava sisu päritolu;

5.4.5 sisestama, saatma ja/või edastama e-kirju, esitama või muul viisil tegema kättesaadavaks sisu, mida ei ole vastavalt kehtivatele seadustele või eestkoste sätetele lubatud teistele edastada (näiteks konfidentsiaalne teave, mis on töökohas saadud või antud, või konfidentsiaalsuslepinguga sätestatud teave);

5.4.6 sisestama, saatma ja/või edastama e-kirju, esitama või muul viisil tegema kättesaadavaks sisu, mis sisaldab viiruseid, pahavara, pahatahtlikke programme, pahatahtlikke faile või muid materjale, mis on kahjulikud või muidu häirivad või võivad rikkuda teenuse, serverite või muude arvutite, seadmete või varade terviklikkust või tulemuslikkust;

5.4.7 rikkuma teenuse, serverite, võrkude või muude arvutite, seadmete või varade turvalisust;

5.4.8 kasutama teenust kaubanduslikul eesmärgil ilma BC.EE eelneva nõusolekuta;

5.4.9 edastama või esitama võltsitud, valesti seadistatud või ebaõiget teavet, sealhulgas katsed varjata oma kasutaja identiteeti või päritolu;

5.4.10 häirima teiste kasutajate teenuse kasutamist, sealhulgas ründama, ähvardama, solvama, ahistama, piinama, kiusama või rikkuma teiste isikute õigusi;

5.4.11 sisestama, saatma ja/või edastama e-kirju, esitama või muul viisil tegema kättesaadavaks rämpsposti, ahvatlemisi, ketikirju, püramiidskeeme, pakkumisi, reklaame või muid sarnaseid dokumente või sisu;

5.4.12 kasutama teenust igasuguseks pettuseks;

5.4.13 teesklema, et olete kellegi teise isik või esindaja, sealhulgas BC.EE ametnik, töötaja, esindaja või muu agent;

5.4.14 rikkuma kehtivaid seadusi, määrusi või eeskirju;

5.4.15 käituma viisil, mis võib kahjustada BC.EE mainet.

5.5 Kui rikute neid tingimusi, võib BC.EE piirata, peatada või lõpetada teie juurdepääsu teenusele ning teie kasutajakontole.

6 Vastutus

6.1 Teenust kasutate omal vastutusel. EQ Computer ei vastuta sisu eest, mida te sisestate, edastate e-posti teel või teete muul viisil teenuse kaudu kättesaadavaks.

6.2 Teie vastutate teenusele juurdepääsu eest, mis võib sõltuda ka maksetest kolmandale osapoolele (näiteks teie koduinterneti pakkujale või mobiilse internetiteenuse pakkujale).

6.3 EQ Computer ei vastuta kahju või kulude eest, mis on põhjustatud teenuse kaudu postitatud, e-posti teel edastatud, esitatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud sisust.

7 Reklaam

7.1 Teenuse BC.EE Mail kasutamise ajal võib teil olla ligipääs reklaamile, mille on valinud EQ Computer või mõni tema koostööpartner.

8 Muud tingimused

8.1 Neid teenusetingimusi reguleerib Eesti Vabariigi seadusandlus. Kui teil on küsimusi teenusetingimuste kohta, võtke meiega ühendust e-posti aadressil: info@eq.ee.

8.2 Kui mõni teenusetingimuse osa osutub ebaseaduslikuks, tühiseks või täitmatajäävaks, ei mõjuta see ülejäänud tingimuste kehtivust.

8.3 EQ Computer võib neid teenusetingimusi igal ajal muuta, avaldades uue versiooni oma veebilehel. Muudatused jõustuvad nende avaldamise hetkest.

Täname, et kasutate BC.EE teenuseid!

Tagasi
;